2017.10.02

Prövningstillstånd i mål om reklamation för rätt till ersättning vid försenat flyg


Högsta Domstolen gav den 4 september 2017 prövningstillstånd i mål angående om passagerare måste reklamera i viss tid för att ha rätt till ersättning vid försenat flyg. I det aktuella fallet reklamerade passagerarna efter ca 2 år och 3 månader. Tingsrätt och Hovrätt gav passagerarna rätt.

Ett reguljärflyg från Göteborg till Antalaya blev försenat och passagerarna begärde två år och tre månader senare ersättning av flygbolaget med hänvisning till förseningen. Flygbolaget invände att passagerarna inte reklamerat i tid och därför inte hade rätt till ersättning. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd för frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning pga. försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid.

Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 261/2004om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (Förordningen)