2021.09.15

Stärkt skydd för visselblåsare


EU:s visselblåsardirektiv från 2019 ska införas i nationell rätt senast den 17 december i år. Direktivet ställer nya, mer omfattande, krav på arbetsgivare att införa särskilda visselblåsarsystem. Samtidigt stärks rätten att rapportera missförhållanden och skadestånd och viten kan drabba den som bryter lagen.

Den nya lagen ersätter Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen omfattar verksamheter med minst 50 anställda. För privata verksamheter med 50 till 249 arbetstagare föreslås att lagen tillämpas från och med den 17 december 2023 och för större verksamheter från och med den 17 juli 2022.

Gruppen av personer som skyddas vid rapportering av misstänkta överträdelser breddas till att omfatta anställda i såväl offentlig som privat sektor, egenföretagare, aktieägare, personer i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, praktikanter och volontärer. Det finns även rätt att i vissa fall bryta mot tystnadsplikt.

Företagen måste inrätta ett särskilt system för visselblåsande och det ställs krav på hur det utformas. Oberoendekravet innebär bland annat att visselblåsaren ska kunna avslöja sig utan att företagsledningen får reda på det. Av detta skäl kan man förvänta sig att bland annat advokatbyråer kommer fylla en funktion för att företagen ska uppfylla oberoendekravet.

Direktivet anger vilka situationer som omfattas av visselblåsning, när man får vända sig till media eller myndigheter och när skyddet inträder. Även andra än rapporterande personer skyddas, t.ex. de som bistår visselblåsaren, juridiska personer visselblåsaren äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till. Skyddet föreslås bestå av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier. Direkta repressalier är exempelvis skiljande från anställningen, avstängning, förlorade befordringsmöjligheter, ekonomiska sanktioner, omplacering, diskriminering och annan orättvis eller straffande behandling. Även indirekta repressalier förbjuds, t.ex. åtgärder mot familjemedlemmar till visselblåsaren.

Lagen innehåller även bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, behandling av personuppgifter och tystnadsplikt.

För arbetstagare inom vård och finansbranschen finns i vissa fall en skyldighet att rapportera oegentligheter.

Vill du veta mer om den nya lagen, tveka inte att kontakta en IT-advokat.