Förhandling, rådgivning och strategi


IT-advokaterna erbjuder stöd inom IT-juridikens alla områden och deltar som diskussionspartner vid strategiska och affärsmässiga beslut. Vårt mål är att alltid skapa kundorienterade och lönsamma lösningar.

Vi erbjuder stöd med avtalsgranskning, avtalsupprättande, förhandling med mera inom exempelvis outsourcing, funktionsupphandling, molntjänster och e-handel. Läs mer om vår specialistkunskap under rubrikerna nedan.

Vi hjälper även till vid offertförfrågningar och upphandlingar. Dessutom upprättar vi både standardavtal, som kunden kan använda utan fortsatt juridiskt stöd, och kundunika avtal för enskilda affärer.


Funktioner

Sedan flera år är det populärt att köpa utskrift, arbetsplats, applikationer, telefoni med mera som funktionslösningar. Kostnaderna blir lättare att förutse och behovet av intern IT-kunskap minskar. Funktionsköp skiljer sig från köp av licenser i kombination med tjänster. Detta gäller bland annat implementering, rättningar, vidareutveckling, prismodell samt service level agreement och avtalets upphörande.


Outsourcing

Outsourcing används ofta som samlingsbegrepp för en mängd affärsmodeller, bland annat funktionsköp och molntjänster. Traditionell outsourcing, där leverantören övertar kundens IT-verksamhet, omfattar oftast ett långtgående åtagande för att säkra leverantörens investering. Det är bland annat viktigt att reglera övertagandet, köpet av tjänster och funktioner, licensrättigheter, vem som bestämmer över miljön och införande av rättningar, möjligheten till vidareutveckling samt service level agreement och, inte minst, avtalets upphörande. Avtalstiden är ofta lång och det är därför viktigt att finna prismodeller som säkrar att prisnivån förblir konkurrenskraftig.


Drift och hosting

Företag som vill kontrollera sin IT-miljö på applikationsnivå, men undvika investeringar i infrastruktur, avtalar ofta om drift/hosting. Företaget tillhandahåller och förvaltar då självt hård- och mjukvaran, medan en leverantör typiskt sett ansvarar för lokaler, el, viss övervakning, fysisk säkerhet med mera. Här blir bland annat serviceavtal som reglerar driftsåtagandet för servrar, servicedesk, servicenivåer (SLA), övervakning och åtgärder vid problem viktiga.


Systemupphandling

En upphandling av nytt affärssystem, CRM-system eller ekonomisystem är ofta affärskritisk för ett företag. Dessutom är det en krävande process som underlättas av stöd av en kunnig jurist.


Elektronisk distribution

Distribution via internet blir allt viktigare, men är ofta komplext. Resebranschen är ett exempel med många aktörer (”consolidators”, återförsäljare, agenter, distributionssystem) och ofta mångfacetterade relationer. För flera led i kedjan är det viktigt att inte få sämre villkor än konkurrenterna, samtidigt som producenterna vill behålla friheten att sälja via egna kanaler på villkor man själv bestämmer. Komplexiteten ökar behovet av tydlig strategi och struktur.


Licenser

Hur en programvara eller annan rättighet får användas regleras vanligtvis i ett licensavtal, exempelvis hur länge, till vilket pris och på vilket sätt rättigheten får användas. Köp av licenser kombineras ofta med underhåll, support och vidareutveckling men även drift/hosting.


Internet och e-handel

Försäljning av varor och tjänster över internet ökar varje år. Bra affärssystem, säkra betalningslösningar och fysiska leveranser är komponenter som behöver regleras i avtal för att stödja affären.


Molntjänster

IT-tjänster som tillhandahålls över internet, exempelvis lagring av data och e-post, kallas populärt molntjänster eller Cloud Computing. I grunden innebär tjänsten köp av en drift/hostingtjäns. En attraktiv prissättning möjliggörs av hård standardisering och av att leverantören bestämmer varifrån och hur tjänsten levereras och utformas. Data lagras ofta utanför EU/EES och det krävs därför särskilt fokus på hanteringen av personuppgifter. Eftersom kundens information ofta är geografiskt spridd och byte av system innebär omställningar, är det viktigt att reglera parternas åtagande då avtalet upphör.


Integritet och personuppgifter

Uppgifter om användare och kunder är värdefull information. EU har bland det kraftigaste skyddet för personuppgifter i världen och GDPR måste alltid beaktas. Personuppgifter är allt som kan identifiera en person som är i livet. Personuppgifter behöver hanteras såväl i traditionella avtal som vid insamlande av personuppgifter och en mängd andra situationer.

IT-advokaterna är Sveriges representant i det internationella nätverket Privacy Europe. Nätverket består av partners från olika delar av världen som alla är specialister på dataskyddslagstiftning. Privacy Europe ger företag juridisk rådgivning inom dataskyddsområdet.


Digital marknadsföring

Marknadsföring av produkter eller tjänster via digitala kommunikationskanaler. Digital marknadsföring omfattar alla aspekter av modernt liv som inkluderar en digital komponent, exempelvis mobiltelefoner, sms/mms, webbsidor, banners, bloggar, sociala medier och så vidare.