2017.11.13

Ny lagstiftning avseende framtidsfullmakt


Den 1 juli 2017 trädde en ny lag avseende framtidsfullmakt ikraft. Härigenom erkänner Sverige, likt flera andra länder, framtidsfullmakter inom gällande rätt.

En framtidsfullmakt är en ny form av ställföreträdarskap som träder i kraft då fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att själv fatta beslut, t.ex. på grund av varaktig sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande tillstånd. Framtidsfullmakter är med andra ord en modern form av privat hjälpåtgärd för dem som vill försäkra sig om att de i framtiden, då de själva inte längre kan fatta beslut, kommer att få den hjälp de vill ha och behöver.

Fullmakten kan omfatta både personliga och ekonomiska angelägenheter, men inte beslut om medicinsk vård, testamente eller familjerättsliga beslut som äktenskap. En framtidsfullmakt måste vara skriftlig och bevittnas av två vittnen.

Se http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/01/prop.-20161730/eller kontakta en IT-advokat för mer information.