2019.09.20

Nya datalagringsregler föreslås träda i kraft 1 oktober 2019


År 2016 kom EU-kommissionen i ett förhandsavgörande fram till att de svenska datalagringsreglerna strider mot EU-rätten. Beslutet lämnade stor osäkerhet kring teleoperatörers skyldighet att lagra information för brottsbekämpande ändamål. Till följd därav föreslår regeringen nu en ändring av de svenska datalagringsreglerna, i syfte att möta EU-rättens krav.

Bakgrund
År 2006 trädde datalagringsdirektivet (2006/24/EG) ikraft och förde med sig en skyldighet för teleoperatörer att lagra vissa uppgifter om användares datatrafik för brottsbekämpande ändamål. I Sverige implementerades direktivet genom lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och brottsbekämpande myndigheter tilläts därigenom att kontrollera och övervaka teleoperatörernas datatrafik.

Direktivet ogiltigförklarades dock av EU-domstolen år 2014, då det konstaterades att lagringsskyldigheten var alltför långtgående och ett synnerligen allvarligt intrång i den enskildes integritet. En osäkerhet beträffande teleoperatörernas skyldighet att lagra uppgifter uppstod bland medlemsstaterna och flera operatörer upphörde med lagringen. Den svenska tillsynsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), beordrade däremot ett antal operatörer som upphört med lagringen att återuppta densamma, bland dem teleoperatören Tele2.

Till följd av direktivets upphörande var varken tillsynsmyndigheten eller operatörerna säkra på vilka krav som ställdes på teleoperatörernas lagring av trafikuppgifter. Detta ledde till att Tele2:s föreläggande från PTS överklagades. Kammarrätten, som fick i uppgift att pröva frågan, begärde in ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att förtydliga Tele2:s skyldighet att spara trafikuppgifter.

EU-domstolen kom fram till att EU-rätten utgör ett hinder för den svenska lagstiftning som, i brottsbekämpande syfte, föreskriver en generell och odifferentierad lagring av trafik- och lokaliseringsuppgifter för samtliga abonnenter och registrerade användare, oavsett elektroniskt kommunikationsmedel. Till följd av detta meddelade sedermera Kammarrätten att PTS föreläggande mot Tele2 att lagra trafikuppgifter skulle upphävas.

Utgången i målet innebär att teleoperatörer idag inte har någon skyldighet att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.

Ny lagstiftning
I syfte att möta EU-domstolens krav föreslår regeringen vissa ändringar i LEK och inhämtningslagen, som också påverkas av EU-domstolens förhandsavgörande.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att (i) lokaliseringsuppgifter (exv. var en mobiltelefon befunnit sig vid tiden för ett samtal) lagras i två månader, (ii) abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst lagras i tio månader, (ii) övriga uppgifter (som exv. vilka som talats vid) lagras i sex månader, samt (iv) trafikuppgifterna endast får lagras inom EU. Det införs även ett krav på prövning av åklagare innan utlämning till de brottsbekämpande myndigheterna får ske. Ett sådant tillstånd ska inte kunna överklagas och det finns inte heller ett behov av interimistiska beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Om du vill veta mer om hur detta kan påverka just ditt företag, kontakta en IT-advokat.