2018.09.13

Ny kamerabevakningslag


Den 1 augusti 2018 trädde den nya kamerabevakningslagen i kraft. Lagen kompletterar Dataskyddsförordningen (GDPR) och syftar till att förenkla möjligheten att bedriva kamerabevakning, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten förstärks.

Färre behöver nu söka tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Tillståndsplikten omfattar numera endast myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse. Syftet med detta är att ge ökade möjlighet till bevakning för brottsbekämpning och andra berättigade ändamål.

Att det i många fall inte längre krävs tillstånd för kameraövervakning innebär dock inte att det är fritt fram att sätta upp kameror. Bland annat ställs krav på tydlig information och om ljud spelas in ska detta anges särskilt. Sammantaget kan konstateras att den nya lagen innebär ett större ansvar för den som bedriver kamerabevakning, inte minst mot bakgrund av att kraven i GDPR även gäller för kamerabevakning.

En ytterligare förändring är att Datainspektionen tar över ansvaret från Länsstyrelsen som ansvarig myndighet för tillstånds- och tillsynsfrågor.