2017.06.14

Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR)


Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft och ersätter då Personuppgiftslagen. GDPR blir direkt tillämplig som lag i samtliga EU-länder, men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser avseende bland annat administrativa sanktionsavgifter och åldersgränsen för när barn själva ska kunna samtycka till personuppgiftsbehandling.

Dataskyddsutredningen har släppt ett betänkande (SOU 2017:39) som på ett generellt plan föreslår anpassningar och kompletterande bestämmelser till GDPR. Bland annat har åldersgränsen för när barn ska kunna samtycka till behandling föreslagits bli 13 år i Sverige. De nationella bestämmelserna ska vara på plats innan 25 maj 2018. Se http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201739/ för mer information.