2020.01.30

IT-advokaterna gästades av Sveriges Annonsörer


IT-advokaterna har under januari haft besök av Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer, för fördjupning och diskussion kring aktuella juridiska aspekter på marknadsföring. Bland annat diskuterades Patent- och marknadsöverdomstolens dom mot Alexandra Media AB (den så kallade Kissie-domen) som kom i slutet av 2019. Domen rörde reklammarkering och innehöll bedömningar rörande bland annat vilken åldersgrupp som utgör Kissies målgrupp samt huruvida den rosa markering med texten ”sponsored post” som var placerad i blogginlägget var en tillräckligt tydlig reklammarkering för att uppfattas av den aktuella målgruppen, särskilt vad gäller markeringens placering.

Vi har redan sett en teknisk utveckling som inneburit att olika typer av målgrupper exponeras för skilda typer av marknadsföring då de rör sig i olika appar, spel, sociala medier och andra kanaler. Kanske är Kissie-domen ett exempel på hur denna målgruppsdiversifiering, i kombination med den snabba utvecklingen av nya marknadsföringstekniker, ställer – och även framöver kommer ställa – ökade krav på rättsväsenden i form av kunskap om mediaexponeringen hos olika typer av målgrupper.

I och med företags ökade användning av sociala medier som marknadsverktyg, diskuterades även lagen om namn och bild i reklam och vilka krav som ställs företag för att få publicera bilder på anställda eller andra personer i sociala medier.