2020.09.07

Förslag på ny lagstiftning för digitala tjänster


Som en del av den europeiska digitala strategin har EU-kommissionen tillkännagett ett paket för digitala tjänster, i syfte att stärka den inre marknaden och främja innovation och konkurrenskraft i den europeiska onlinemiljön. Under en lång tid har den rättsliga ramen för digitala tjänster varit oförändrad, men i takt med att användningen av digitala medel förändras har det uppkommit ett behov av att reglera marknaden för digitala tjänster inom EU.

Online-världen finner dagligen nya sätt att kommunicera, handla eller få tillgång till information och online-plattformar har fått en mer betydande roll för företag och dess konsumenter. Den digitala marknaden öppnar upp för nya affärsmöjligheter och underlättar för gränsöverskridande handel, vilket leder till en omfattande effektivitet på EU:s inre marknad. Även om den digitala användningen för med sig många positiva effekter, medför den även risker och osäkerhet. Konkurrensen är intensiv och påverkar ekonomin i allt större utsträckning. Den europeiska marknaden kräver till följd av detta en rättslig ram för att dels låta innovativa företag växa, men även säkerställa att lagar och regler respekteras.

I takt med att utvecklingen fortskrider har EU, med kommissionen i spetsen, vidtagit flera åtgärder i syfte att komma till bukt med de problem och den osäkerhet som råder på den inre digitala marknaden. EU-kommissionen har kommit fram till att ett nytt regelverk som möjliggör för nya och mindre företag att enklare komma in på den digitala marknaden bör implementeras, samtidigt som e-handelsdirektivets grundläggande principer fortsatt efterlevs.

Under Q4 2020 ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag till ny förordning om digitala tjänster, en så kallad Digital Services Act. Digital Services Act ska rikta sig mot de företag som tillhandahåller digitala tjänster mot ersättning, dvs. tjänster som tillhandahålls på distans med elektroniska medel på förfrågan av en mottagare av tjänster. Sammanfattningsvis är Digital Services Act ett ramverk som ska leda till ökad rättssäkerhet, samt ersätta tidigare nationell lagstiftning på området. Man hoppas även att förordningen ska leda till en mer balanserad och konkurrenskraftig marknad, samt främja innovation och utveckling.

EU-kommissionen har i sitt arbete tagit initiativ till tre olika konsekvensanalyser om vilka legala åtgärder som bör vidtas för att hantera den digitala marknaden. I den första konsekvensanalysen överväger kommissionen att tydliggöra ansvaret för företag som tillhandahåller digitala tjänster. Den andra konsekvensanalysen syftar till att diskutera hur konkurrensrättsliga problem kan hanteras, det vill säga hur man kan åstadkomma en konkurrenskraftig marknad som främjar rättvisa och där nya, befintliga och framförallt mindre aktörer kan utmana. Den tredje och sista konkurrensanalysen som tagits fram av EU-kommissionen avser att tillsluta luckor i EU:s konkurrenslagstiftning som tidigare identifierats av kommissionen och nationella myndigheter. Fram till och med den 8 september 2020 tar kommissionen emot feedback på de konsekvensbedömningar som publicerats.

Vill du veta mer om hur Digital Services Act kan påverka Ditt företag, tveka inte att kontakta en IT-advokat.