2020.03.23

De som drar nytta av artificiell inteligens måste ta ett ansvar även för teknikens negativa konsekvenser.


Europarådets expertkommitté om människorättsdimensionerna i automatisk databehandling och olika former av artificiell intelligens (”Rådet”) har publicerat en studie angående staters ansvar kopplat tillanvändning av digitalteknik och artificiell intelligens (”AI”). AI är ett digitalt teknikområde som utvecklas snabbt och innebär stora möjligheter, men även nya utmaningar. IT-advokaterna uppmärksammade några av dessa utmaningar i ett tidigare pressmeddelande.

Rådets studie undersöker de komplexa rättsliga och etiska frågor som uppstår vid användandet av digitalteknik och AI, mer specifikt med fokus på de hot som finns mot de mänskliga rättigheterna och den personliga integriteten samt hur ansvar bör utkrävas när det gäller risker för inskränkningar i de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som skyddas av Europakonventionen. Rådet drog slutsatsen att den makt som avancerade digitala tekniker och system innebär inte ska kunna utövas utan ett ansvarsutkrävande. De som drar nytta av AI och annan digitalteknik måste således ta ett ansvar även för teknikens negativa konsekvenser. Till följd av detta bör varje stat skydda de mänskliga rättigheterna genom att ha mekanismer på plats vilka möjliggör för staten att utkräva ansvar för de risker och skador som härrör från användning av avancerad digitalteknik.

Vill du veta mer om AI, tveka inte att kontakta en IT-advokat.