2020.09.23

Företags ansvar vid användning av social media klargörs i vägledning


European Data Protection Board (EDPB) har publicerat ett förslag på en vägledning som ägnar att förtydliga för företag som använder sociala medier och tydliggöra vilket ansvar som är kopplat till användandet av sociala medier. Vägledningen är uppe för public consultation fram till 19 oktober.

Vid användande av social media är flera aktörer inblandade: användare, social media providers, targeters och andra aktörer. EDPB har under september 2020 publicerat Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users, vars huvudsyfte är att förtydliga rollerna social media provider och targeter samt deras respektive ansvar. I vägledningen identifieras även potentiella risker för individers rättigheter och friheter, vilka huvudaktörerna och vad deras roller är, samt hur man ska tillgodose de principer som gäller för personuppgiftsbehandling (exv. laglighet, öppenhet, DPIA etc).

Vägledningen är öppen för public consultation fram till den 19 oktober 2020 och kan således komma att ändras innan dess slutgiltiga version antas.