2019.06.26

Över 3,5 miljoner SEK i skadestånd för IT-företag som underlåtit att göra backup


När bolaget PIVABs datorsystem utsattes för ett krypteringsvirus blev följden att innehållet i dess krypterade material inte längre var åtkomligt från den enhet där det sparats. IT-företaget Xelent, med vilka PIVAB tecknat avtal om IT-driftstöd, dömdes av Hovrätten till att betala skadestånd till PIVAB med anledning av att Xelent underlåtit att göra backup på materialet.

PIVAB hade löpande under flera år anlitat Xelent för att hantera bolagets IT-miljö. När PIVAB var i behov av ytterligare lagringsutrymme föreslog Xelent en komplettering till den befintliga servern genom installation av en ny enhet i PIVAB:s befintliga nätverk. Vid tiden för installeringen skötte PIVAB säkerhetskopieringen av serven genom backupband, en lösning som tillhandahölls av Xelent men som genomfördes av PIVAB själva. Denna lösning var dock inte tillämplig på den nya enheten.

En tid senare kom parterna att teckna ett driftavtal där Xelent tog över backuphanteringen av servern. Det nya driftavtalet kom emellertid inte att uttryckligen omfatta backup av den nya enheten, vilket föranlett den aktuella tvisten om huruvida ansvaret för backupen trots detta ska anses ligga under Xelents ansvar.

Enligt domstolen utgjorde installationen av den nya enheten ett led i Xelent:s fortlöpande verksamhet att bistå PIVAB med varor och tjänster på IT-området. Domstolen menade även att det konsultansvar som Xelent därvid hade innefattar mer än bara ett ansvar som förknippas med att man säljer eller hyr ut en viss, av kunden utpekad, produkt eller installerar ett föremål som leverantören tillhandahåller.

Xelent hade vid installationen av den nya enheten en generell kännedom om PIVAB:s verksamhet och kände väl till att PIVAB dittills låtit all information på servern omfattas av backuper. Till följd av detta menade således domstolen att Xelent, såsom konsult och expert på IT-området, i samtalen med PIVAB borde tagit upp backupfrågan beträffande den nya enheten. Domstolen ansåg att Xelents oaktsamhet således uppkom redan i samband med installationen, det vill säga innan parterna tecknade driftavtalet.